Hệ thống Kiểm soát ra vào Access Control và Chấm công Công ty FMC

Hệ thống Kiểm soát ra vào Access Control và Hệ thống chấm công Công ty FMC

1. Tổng quan a. Giới thiệu về công ty FMC FMC là một công ty khoa học nông nghiệp thúc đẩy canh tác thông qua các công nghệ bảo vệ cây trồng sáng tạo và bền vững. Trong hơn 130 năm, FMC đã bắt nguồn từ nông nghiệp và đổi mới. FMC ngày nay tiếp […]

Hệ thống kiểm soát ra vào (Access Control)

Hệ thống kiểm soát ra vào (Access Control)

Hệ thống kiểm soát ra vào Access Control hay còn gọi là hệ thống quản lí cửa: là hệ thống kiểm soát ra vào cửa hay lối đi bằng việc xác nhận vân tay, thẻ cảm ứng, nhận diện khuôn mặt hay mật khẩu trên thiết bị nhận dạng. Hệ thống kiểm soát ra vào […]